Get Adobe Flash player

Opłata produktowa

Wprowadzający sprzęt, którzy nie wykonali obowiązku odzysku i recyklingu na określonym w ustawie poziomie muszą uiszczać opłatę produktową. Jej wysokość zależy od masy zużytego sprzętu. Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odpowiednio zbierania, odzysku albo recyklingu zużytego sprzętu. Opłata ta jest naliczana pod koniec roku kalendarzowego. Jeśli wysokość opłaty jest mniejsza niż 50 zł nie jest konieczne jej uiszczanie.