Get Adobe Flash player

Regulamin

Konkurs na dokończenie historii komiksowej oraz hasło promocyjne dotyczące zagospodarowania odpadów elektrycznych i elektronicznych dla szkół

 1. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Kampania promocyjno – informacyjna oraz aktywna edukacja dotycząca zagospodarowania elektroodpadów na terenie województw kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 2. Konkurs koordynuje i przeprowadza Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia.
 3. Celem konkursu jest:
  • upowszechnienie wiedzy o potrzebie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
  • rozbudzanie poszanowania środowiska naturalnego szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  • wyrobienie prawidłowych nawyków postępowania z elektroodpadami
 4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych (w tym specjalnych i integracyjnych) działających na terenie województw kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego i pomorskiego.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Szkoły Leśnej na Barbarce, Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” oraz członkowie ich rodzin.
 6. Konkurs rozstrzygany będzie w następujących kategoriach:
  • klasy I – III szkoły podstawowej /dokończenie historii komiksowej/
  • klasy IV-VI szkoły podstawowej /wymyślenie hasła promocyjnego/
  • klasy ponadpodstawowe /wymyślenie hasła promocyjnego/
 7. Zadanie konkursowe polega na:
  • w przypadku klas I – III szkoły podstawowej: dokończeniu historii komiksowej; karta zgłoszenia wraz z wstępną historią do pobrania w zakładce konkurs na stronie internetowej projektu www.elektroodpady.edu.pl
  • w przypadku klas IV – VI oraz uczniów ze szkół ponadpodstawowych: wymyśleniu hasła promocyjnego do kampanii informacyjno – edukacyjnej promującej różnorodne zagospodarowanie elektoodpadów i wysłanie go wraz z formularzem elektronicznym poprzez stronę internetową www.elektroodpady.edu.pl lub w przypadku zgłoszeń grupowych za pośrednictwem nauczyciela –opiekuna i kartę zgłoszenia dla grup.
 8. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace i hasła autorskie, nigdzie dotąd nie publikowane.
 9. Każdy uczestnik może zgłosić w swojej kategorii wiekowej 1 historię komiksową lub jedno hasło promujące.
 10. W każdej z kategorii wiekowej przyznane zostaną 3 nagrody główne w postaci dyplomów oraz nagród rzeczowych typu drobny sprzęt elektroniczny, albumy książkowe. Nagrody przesłane zostaną do szkoły uczestnika na ręce nauczyciela-opiekuna, którego zadaniem będzie uroczyste wręczenie nagrody i dyplomu nagrodzonemu uczestnikowi.
 11. Organizator przygotował również nagrodę specjalną dla klasy, z której uczniowie wzięli udział w danym zadaniu konkursowym w postaci wycieczki do Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu (2 dni) www.szkola-lesna.torun.pl – dojazd, zakwaterowanie, zajęcia edukacyjne i wyżywienie w wybranym terminie.
  • Kryterium wyboru zwycięskiej klasy będzie jak największy procentowy udział liczby uczniów z danej klasy uczestniczących w konkursie (najlepiej jeśli w konkursie wezmą udział wszyscy uczniowie danej klasy). Każdy uczeń biorący udział w rywalizacji grupowej zgłasza do konkursu jedną pracę konkursową dokończoną historię komiksową lub jedno hasło promocyjne. W przypadku klas o tym samym statucie procentowym uczestników jury konkursu wybierze klasę, z której uczniowie przesłali najlepsze prace komiksowe lub hasła promocyjne.
  • Nauczyciel – opiekun klasy zobligowany jest do przesłania karty zgłoszenia dla grupy, którą pobrać można ze strony internetowej projektu www.elektroodpady.edu.pl. W przypadku klas IV-VI oraz  szkoły ponadpodstawowej na karcie tej nauczyciel może wpisać również hasła promocyjne wytypowane przez uczniów
  • Uczniowie z klasy biorącej udział w rywalizacji grupowej prace konkursowe mogą przesłać indywidualnie lub wraz z całą klasą za pośrednictwem nauczyciela. W obu tych przypadkach praca ucznia będzie brała udział  zarówno w rywalizacji indywidualnej jak i grupowej.
 12.  W przypadku komiksu przy ocenie prac brane będą pod uwagę: estetyka wykonania pracy, interesujące ujęcie tematu oraz poprawność ekologiczna, Natomiast przy ocenie hasła promocyjnego liczyć się będzie sens, poprawna polszczyzna, a także zgodność z tematem.
 13. Wymagania techniczne dotyczące historii komiksowych (klasy I-III szkoły podstawowej):
  • historia rysunkowa zawarta musi być w czterech okienkach = 4 rysunki = 4 scenki,
  • wrysowane scenki powinny stanowić logiczną całość z początkiem historii przedstawionej na karcie
  • rysunki można wykonać kredkami, ołówkiem, pisakiem lub flamastrami, teksty w komiksie powinny być pisane czarnym cienkopisem, tak aby były czytelne
  • prace należy wykonać indywidualnie.
 14. Do prac komiksowych należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia jest to warunek przyjęcia prac do konkursu. Kartę zgłoszenia do konkursu pobrać można ze strony internetowej konkursu…….
 15. W przypadku klas IV – VI oraz uczniów ze szkół ponadpodstawowych hasło promocyjne do kampanii wraz z formularzem osobowym w formie elektronicznej należy przesyłać poprzez zakładkę na stronie internetowej www.elektroodpady.edu.pl lub w przypadku zgłoszeń grupowych za pośrednictwem nauczyciela –opiekuna i kartę zgłoszenia dla grup.
 16. Prace komiksowe uczniów z klas I-III szkoły podstawowej należy podpisać na odwrocie /imię i nazwisko uczestnika, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna/ i przesłać lub składać osobiście w siedzibie Szkoły Leśnej na Barbarce mieszczącej się na ulicy Przysieckiej 13 w Toruniu, tel. (056) 657 60 85 z dopiskiem „Elektroodpady – konkurs na komiks”.
 17. Wybrane prace konkursowe mogą zostać wykorzystane przez organizatora konkursu Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia w trakcie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn „Kampania promocyjno – informacyjna oraz aktywna edukacja dotycząca zagospodarowania elektroodpadów na terenie województw kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego” takich jak: materiały poligraficzne, artykułu prasowe, spoty, audycje telewizyjne, strona internetowa projektu.
 18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
  • nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone o wynikach konkursu,
  • bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu informacji dotyczących  projektu oraz konkursu,
  • nie odsyłania prac i bezpłatnego przejęcia do archiwum Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego Tilia prac nagrodzonych i wyróżnionych, chyba że uczestnik dostarczy zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pocztowym lub zgłosi się osobiście po odbiór swojej pracy do siedziby Szkoły Leśnej na Barbarce, w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
 19. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród głównych w poszczególnych kategoriach oraz przyznania wyróżnień.
 21. Nagrody w konkursie fundowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 22. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 23. Terminarz:
  • konkurs trwa od 16.11.2012 r.- 28.02.2013r.
  • ogłoszenie konkursu –16.11. 2012 r.
  • nadsyłanie prac od października do 28.02 2013 r. (liczy się data wpływu do Szkoły Leśnej na Barbarce)
  • rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników konkursu  oraz wysłanie nagród 15  marzec 2013 r.
 24. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
 25. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 26. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia grupowa do konkursu na dokończenie historii komiksowej oraz hasło promocyjne
 2. Karta zgłoszenia indywidualna do konkursu na dokończenie historii komiksowej
 3. Karta do konkursu na dokończenie historii komiksowej